Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА – Портална преса за производство на заготовки за метални винтови капачки – 1 брой“ в рамките на реализацията на Проект № BG-RRP-3.004-0975 с наименование „Технологична  модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU е налична за изтегляне от следния линк.

02.06.2023 г.

Информация за сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0975-С01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“ за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование  „Технологична модернизация в предприятието“, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU можете да откриете тук.

12.04.2023 г.

Успех Металкап ССБ ЕООД ви информира за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  №  BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Повече информация можете да намерите тук.

23.09.2022 г.