Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на  Проект № BG16RFOP002-2.077-0442 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Publikaciq_ADPBFP_Metalkap